kritanta's repo
Repo Icon

...

 05/07/2020 @sachin17kapurrepo.kritanta.me Twitter icon kritanta


Open Cydia > Sources > Edit > Add News and updates

 06/05/2020

HomePlus Pro - 1.2.3

HomePlus Pro 1.2.3

 Kritanta Tweaks

 05/24/2020

libnepeta - 0.1.1

libnepeta 0.1.1

 Nepeta Tweaks
Notifica - 0.3.0-alpha

Notifica 0.3.0-alpha

 Nepeta Tweaks

 05/23/2020

Garden - 1.0.2

Garden 1.0.2

 Kritanta Tweaks
libCozy - 0.1.1

libCozy 0.1.1

 Kritanta System